*خـــ⬛ــــــــــانـــــــــــــه مـــــــــــــدرنـــــــــــ🟦ـ*

🟪وسایل برقــــ🖨️ـــــــــی

🟥انواعـــــــــــــ سرامــــ◽ـــــــــیک ها

🟩انواع لـــــــــــــوازم دکــــــ🏫ــــوری

🟨و دیگر وسایل...💗
________________
🔴قـــــ💳ــــــــیـــــــــــــمــــــ💳ـــــــت مناسب
🔵کــــــ🛡️ـــــــیفیت عالـــــــــــــی
🟠پشـــــ📱ــــــــتیبانی فوق العاده🎉 
⚪ارســـ🚛ــــــــــال به سراسر ایرانــــ🇮🇷ـــــــــ 
🔰ایـــــــ🇮🇷ــــــرانی و خـــــ🇺🇸ــــــــارجی
🪀لینک گروه:

https://chat.whatsapp.com/CJdM5cnFyF17s1GdU2CZu7
در صورت پر بودن🏊🏽‍♂️
https://chat.whatsapp.com/BBXyItXjIEr0SgrkNf0vFb
به این گروه بیا 🏓
شماره تلفن واتساپ 📞
https://wa.me/989386872563
☎️شماره تلفن
+98 938 687 2563
📀💿📀💿📀💿